Executive Board

President:    Shahid Mehboob

Vice-President:   Attiq ur Rahman

Secretary:    Junaid Zubairi

Treasurer:   Sarah Syed

Members:
Asghar Khan
Azhar Hussain
Fazal Wahab
Sadiq Ur Rahman
Nasir Dara